Aktualności, Wyróżnione

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym Członków Stowarzyszenia w dniu 2.03.2022 r o godz. 11.00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym Członków Stowarzyszenia
„Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju”

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Członków, które odbędzie się

w dniu 2 marca 2022 roku, o godzinie 11.00,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, Walne Zebranie Nadzwyczajne Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu POSIEDZENIA.PL w następujący sposób:
  • każdy z Członków, który będzie brał udział w niniejszym zebraniu powinien wejść w link przesłany pocztą internetową w osobnej wiadomości z adresu e-mail: automat@posiedzenia.pl i postępować zgodnie z przesłaną instrukcją użytkowania;
  • połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 10.45, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji;
  • w przypadku stwierdzenia, iż Członkowie nawiązali prawidłowe połączenia Internetowe (z pominięciem tych Członków Stowarzyszenia, którzy uprzednio poinformowali Zarząd, że nie wezmą udziału w Zebraniu), rozpocznie się Walne Zebranie Nadzwyczajne Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane w porządku obrad (poniżej);
  • listę obecności ewidencjonuje system POSIEDZENIA.PL poprzez identyfikację każdego z Członków podając imię i nazwisko, które zostanie wpisane do protokołu i zatwierdzone przez Przewodniczącego i Protokolanta;
  • głosowania odbędą się w ten sposób, iż każdy z Członków, udzieli odpowiedzi „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” przy podjęciu konkretnej decyzji/uchwały, a wynik głosowania zostanie wpisany do protokołu. W przypadku tajnych głosowań system gwarantuje anonimowość.
 2. Porządek obrad Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Członków:
  • Powitanie zebranych i otwarcie obrad.
  • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przedstawienie informacji Zarządu.
  • Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
  • Wybór uzupełniający Komisji Rewizyjnej.
  • Wolne wnioski.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Członków.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.