Wielkopolski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która od 2016 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i wsparcia finansowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wielkopolski Fundusz Rozwoju, będący wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, zarządza środkami finansowymi pochodzącymi ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki te, a jest to kwota blisko 900 mln zł, Fundusz wykorzystuje na udzielanie (bezpośrednio lub pośrednio – przy udziale Pośredników Finansowych) pożyczek i poręczeń dla podmiotów z obszaru województwa wielkopolskiego. Ponieważ wsparcie ma charakter zwrotny raz udostępnione zasoby finansowe powracają do Funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój Wielkopolski.

Spółka podejmuje i uczestniczy również w różnych inicjatywach związanych z promocją regionu za granicą oraz ekspansją przedsiębiorstw z województwa na rynki zagraniczne. Fundusz jest organizatorem cyklu wydarzeń Doing Business, w trakcie których zewnętrzni eksperci, dzielą się z przedsiębiorcami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań eksportowych i nawiązywania relacji międzynarodowych. Ponadto Fundusz, razem z przedsiębiorcami i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego uczestniczy w misjach gospodarczych mających na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych rozmów biznesowych z podmiotami zagranicznymi w różnych zakątkach świata.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju dąży do tworzenia trwałego mechanizmu finansowania rozwoju regionalnego i wraz z partnerami poszukuje najefektywniejszych form wsparcia przedsiębiorczości. Spółka blisko współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami w celu stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi regionalnemu. Oprócz obecnej oferty produktów finansowych oraz już podejmowanych działań, Spółka cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, samorządów oraz lokalnych społeczności.

Celem działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju jest realizowanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami zwróconymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju obszarów miejskich, projektów z zakresu rewitalizacji, projektów z zakresu efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, projektów z zakresu energii odnawialnej, transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Ponadto celem Funduszu jest zbudowanie trwałego regionalnego systemu finansowania inwestycji w obszarze ww. kierunków. Wielkopolski Fundusz Rozwoju podejmuje również działania w zakresie promocji Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wdraża produkty / instrumenty finansowe na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju obszarów miejskich na terenie województwa wielkopolskiego, projektów z zakresu rewitalizacji, projektów z zakresu efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, projektów z zakresu energii odnawialnej, czy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Wsparcie udzielane jest, w zależności od produktu, bezpośrednio przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju lub poprzez wybranych Pośredników Finansowych. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty oraz lista pośredników finansowych dostępne są na stronie https://www.wfr.org.pl.

Dostępne produkty finansowe:

 • Cel pożyczki: uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw – przyszłych lub obecnych eksporterów
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: od 500 000 do 10 000 000 zł
 • Okres spłaty: do 15 lat
 • Wkład własny: w zależności od celu finansowania: nie jest wymagany lub 10-20%
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (stopa bazowa + marża) stałe lub zmienne
 • Prowizje i opłaty: brak

 • Cel pożyczki: uzyskanie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: od 500 000 do 20 000 000 zł
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (stopa bazowa + marża) stałe lub zmienne
 • Prowizje i opłaty: brak

 • Cel pożyczki: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, czy zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego.
 • Kwota pożyczki: do 1 200 000 zł
 • Okres spłaty: do 11 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: rynkowe lub korzystniejsze niż rynkowe
 • Prowizje i opłaty: brak
 • Pośrednicy Finansowi:
  • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
  • Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
  • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 • Cel pożyczki: Wsparcie inwestycyjno-obrotowe z przeznaczeniem na podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: od 10 000 zł do 500 000 zł
 • Okres spłaty: do 72 miesięcy
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: rynkowe lub korzystniejsze niż rynkowe
 • Prowizje i opłaty: brak

Pośrednik finansowy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu

 • Cel pożyczki: realizacja inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, produkcję energii z OZE oraz umożliwiających zakup niskoemisyjnych środków transportu, w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: do 1 000 000 zł
 • Okres spłaty: do 11 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: od 0,5%
 • Prowizje i opłaty: brak
 • Pośrednicy Finansowi:
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 • Cel pożyczki: finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług
 • Dla kogo: mikro- i małe przedsiębiorstwa z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: do 400 000 zł
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
 • Prowizje i opłaty: brak
 • Pośrednicy Finansowi:
  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
  • Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
  • Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
  • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 • Cel pożyczki: sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich
 • Dla kogo: podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu rozwoju obszarów miejskich, których kategorie wskazane zostały w Karcie produktu Pożyczka Miejska
 • Kwota pożyczki: 500 000 zł do 20 000 000 zł
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Wkład własny: zależny od celu finansowania (od 0% do 5%)
 • Oprocentowanie: od 1%, stałe lub zmienne

 • Cel finansowania: zwiększenie potencjału poręczeniowego PF w zakresie wspierania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego za pomocą produktów poręczeniowych
 • Dla kogo: fundusze poręczeniowe spełniające kryteria wskazane w Karcie produktu – Linia reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych
 • Transakcje kwalifikujące się do objęcia poręczeniem:
  • kredyt obrotowy udzielony jako limit w rachunku bieżącym/limit obrotowy przyznany na podstawie generalnej umowy ramowej,
  • kredyt obrotowy odnawialny/nieodnawialny,
  • pożyczka udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (nieodnawialna),
  • wniesienie wadium,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki;
  • faktoring (limit faktoringowy),
  • gwarancję bankową,
  • kredyt/pożyczkę inwestycyjną,
  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy.

Stopa Jednostkowego Poręczenia: maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń wadialnych, należytego wykonania umowy zamówienia publicznego, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki (gdzie poręczenie obejmuje maksymalnie 100% kapitału zobowiązania).

 • Cel pożyczki: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, czy zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: do 1 000 000 zł
 • Okres spłaty: do 11 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: od 0,5%
 • Prowizje i opłaty: brak

Pośrednik finansowy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu