Wielkopolski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która od 2016 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i wsparcia finansowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wielkopolski Fundusz Rozwoju, będący wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, zarządza środkami finansowymi pochodzącymi ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki te, a jest to kwota blisko 900 mln zł, Fundusz wykorzystuje na udzielanie (bezpośrednio lub pośrednio – przy udziale Pośredników Finansowych) pożyczek i poręczeń dla podmiotów z obszaru województwa wielkopolskiego. Ponieważ wsparcie ma charakter zwrotny raz udostępnione zasoby finansowe powracają do Funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój Wielkopolski.

Spółka podejmuje i uczestniczy również w różnych inicjatywach związanych z promocją regionu za granicą oraz ekspansją przedsiębiorstw z województwa na rynki zagraniczne. Fundusz jest organizatorem cyklu wydarzeń Doing Business, w trakcie których zewnętrzni eksperci, dzielą się z przedsiębiorcami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań eksportowych i nawiązywania relacji międzynarodowych. Ponadto Fundusz, razem z przedsiębiorcami i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego uczestniczy w misjach gospodarczych mających na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych rozmów biznesowych z podmiotami zagranicznymi w różnych zakątkach świata.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju dąży do tworzenia trwałego mechanizmu finansowania rozwoju regionalnego i wraz z partnerami poszukuje najefektywniejszych form wsparcia przedsiębiorczości. Spółka blisko współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami w celu stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi regionalnemu. Oprócz obecnej oferty produktów finansowych oraz już podejmowanych działań, Spółka cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, samorządów oraz lokalnych społeczności.

Celem działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju jest realizowanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami zwróconymi z Inicjatyw JEREMIE i JESSICA z perspektywy 2007-2013, poprzez ich wykorzystanie w kierunku wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju obszarów miejskich czy projektów z zakresu efektywności energetycznej. Ponadto celem Funduszu jest zbudowanie trwałego regionalnego systemu finansowania inwestycji w obszarze ww. kierunków. Wielkopolski Fundusz Rozwoju podejmuje również działania w zakresie promocji Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. udziela wsparcia dla przedsiębiorców zarówno indywidulanie (Pożyczka Ekspansja, Pożyczka Regionalna), jak również poprzez wybranych Pośredników Finansowych (Poręczenia). Kluczowym warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto Fundusz uruchomił produkt, o którego udzielenie mogą ubiegać się Pośrednicy Finansowi (Linia Finansowa).

Dostępne produkty finansowe:

 • Cel pożyczki: finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP działalnością gospodarczą. Pożyczka Płynnościowa ma na celu wsparcie MŚP z województwa wielkopolskiego poprzez zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19
 • Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów / przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o:
  – co najmniej 20% w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym w porównaniu do miesiąca poprzedniego w 2020 roku lub – co najmniej 15% w dowolnie wskazanym okresie (nie krótszym niż miesiąc) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, przy czym spadek liczony jest na podstawie średniomiesięcznych obrotów/przychodów za wskazany okres
 • Kwota pożyczki: do 300 000 zł
 • Okres spłaty: maksymalnie 6 lat, w tym karencja do 12 miesięcy oraz wakacje pożyczkowe do 6 miesięcy.
 • Oprocentowanie: od 0%
 • Prowizje i opłaty: brak
 • Pośrednicy Finansowi: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

 • Cel pożyczki: uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw – przyszłych lub obecnych eksporterów
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: od 500 000 do 10 000 000 zł
 • Okres spłaty: 15 lat
 • Wkład własny: 10-25%
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (stopa bazowa + marża)
 • Prowizje i opłaty: brak

 • Cel pożyczki: uzyskanie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: od 500 000 do 20 000 000 zł
 • Okres spłaty: 20 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (stopa bazowa + marża)
 • Prowizje i opłaty: brak

 • Cel poręczenia: zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze inwestycyjnym (kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy, gwarancja bankowa) i obrotowym (kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego, gwarancja bankowa)
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Wysokość poręczenia:
  • do 500 000,00 PLN – dla transakcji o charakterze obrotowym
  • do 1 000 000,00 PLN dla transakcji o charakterze inwestycyjnym
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia: maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń wadialnych (gdzie maksymalnie 100% kapitału zobowiązania)
 • Okres obowiązywania poręczenia:
  • Maksymalnie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla transakcji o charakterze obrotowym
  • Maksymalnie 84 miesiące od dnia zawarcia umowy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym
 • Oprocentowanie:
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • na warunkach rynkowych, przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek
 • Pośrednicy Finansowi: Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.; Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.; Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA; Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe w składzie: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz Finansowanie i Doradztwo Sp. z o.o.; POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

 • Cel pożyczki: zapewnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego do instrumentów finansowych oferowanych przedsiębiorcom, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF
 • Dla kogo: podmioty publiczne lub prywatne, udzielające wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego za pomocą instrumentów finansowych w ramach systemu realizacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020
 • Wartość Linii Finansowej II: do 50 000 000 zł
 • Oprocentowanie:
  • 1% – na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • na warunkach rynkowych

 • Cel pożyczki: zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: do 1 000 000 zł
 • Okres spłaty: o 11 lat
 • Wkład własny: min. 10%
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
 • Prowizja – równowartość 2% pożyczki
 • Pośrednicy Finansowi:
  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
  • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

 • Cel pożyczki: realizacja inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, OZE oraz elektromobilność, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza
 • Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: do 1 000 000 zł
 • Okres spłaty: do 11 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: od 0,5%
 • Prowizje i opłaty: brak
 • Pośrednicy Finansowi:
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 • Cel pożyczki: finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług
 • Dla kogo: mikro- i małe przedsiębiorstwa z obszaru województwa wielkopolskiego
 • Kwota pożyczki: do 400 000 zł
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Wkład własny: brak
 • Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
 • Prowizje i opłaty: brak
 • Pośrednicy Finansowi:
  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
  • Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
  • Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
  • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Cel poręczenia: zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy) oraz obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

Dla kogo: Przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego negatywnie dotknięci skutkami epidemii COVID-19.

Wartość poręczenia: do 1.000.000,00 PLN

Poziom poręczenia: maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń kontraktowych (gdzie maksymalnie 100%)

Okres obowiązywania poręczenia:

 • maksymalnie 63 miesiące – dla transakcji o charakterze obrotowym
 • maksymalnie 87 miesięcy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym

Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe

Pośrednik Finansowy udzielający poręczeń w imieniu WFR: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.