Statut Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 713) oraz niniejszego Statutu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju. Stowarzyszenie może używać skrótu: „Stowarzyszenie RFR”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim: Polish Association of Regional Development Funds.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Stowarzyszenie może na zasadach określonych przepisami prawa tworzyć związek stowarzyszeń.
 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
 8. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 9. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
 10. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym Członków Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a) reprezentowanie i ochrona interesów wspólnych Członkom Stowarzyszenia;
  b) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów objętych działalnością Członków Stowarzyszenia;
  c) integracja środowiska regionalnych funduszy rozwoju;
  d) wspieranie przedsiębiorczości w regionach objętych działalnością Członków Stowarzyszenia;
  e) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, finansowymi oraz innymi podmiotami realizującymi podobne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  f) promocja Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez:
  a) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów i kraju;
  b) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na szczeblu ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
  c) oddziaływanie na kształtowanie polityki gospodarczej wspierającego rozwój regionów, przedsiębiorczości oraz regionalnych funduszy rozwoju;
  d) opracowywanie i przedkładanie władzom ustawodawczym, administracji rządowej i samorządowej opinii na temat instrumentów finansowych i innych form finansowania wspierających rozwój regionów;
  e) inicjowanie i wspieranie współpracy z instytucjami publicznymi, pozarządowymi, finansowymi i innymi realizującymi podobne cele w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym z instytucjami otoczenia biznesu;
  f) wspieranie współpracy Członków Stowarzyszenia w rozwijaniu oferty w zakresie form finansowania w postaci instrumentów finansowych;
  g) gromadzenie i upowszechnianie informacji o funkcjonowaniu i ofercie regionalnych funduszy rozwoju;
  h) organizowanie szkoleń, doradztwa i konferencji;
  i) współdziałanie z instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków na działania podejmowane przez regionalne fundusze rozwoju, i wymiany doświadczeń w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości. 

 1. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i zaangażuje się w działanie na rzecz celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną oraz zmierzająca do uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający może być zobowiązany do opłaty składek członkowskich, których wysokość i zasady naliczania i uiszczania określone będą w stosownej uchwale Walnego Zebrania. Osoby prawne mogą działać w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 4. Do przyjęcia nowego Członka wymagane jest zgłoszenie przez niego kandydatury w formie pisemnej, którą Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje bądź odrzuca w drodze uchwały.
 5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego Członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, którą podaje do wiadomości zainteresowanym na piśmie, w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.
 7. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności do:
  a) podejmowania działań w celu przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia;
  b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
  c) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia;
  d) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązującego prawa;
  e) opłacania składek członkowskich.
 8. Członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 9, mają w szczególności prawo:
  a) czynnie uczestniczyć w bieżącej działalności i pracach Stowarzyszenia;
  b) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Stowarzyszenia;
  c) składać wnioski, propozycje i skargi we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
  d) korzystać z zasobów Stowarzyszenia przeznaczonych dla Członków, w szczególności lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej.
 9. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz nie mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 10. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  a) pisemnego oświadczenia Członka o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonego Zarządowi Stowarzyszenia;
  b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu podjętą większością zwykłą za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia lub za działanie na szkodę Stowarzyszenia;
  c) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu podjętą większością zwykłą z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich za co najmniej dwa okresy płatności;
  d) utraty praw publicznych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem Sądu;
  e) śmierci Członka;
  f) utraty zdolności do działań prawnych.
 11. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie utraty członkostwa na podstawie § 3. ust. 10 lit. b) i c) Statutu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jej doręczenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 12. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu pobytu/siedziby i kontaktu z Członkiem Stowarzyszenia lub systematycznego niewypełniania przez niego statutowych obowiązków Zarząd w drodze uchwały ma prawo zawiesić Członka Stowarzyszenia w prawach na okres do dwóch lat. Jeżeli w tym czasie zawieszony w prawach Członek Stowarzyszenia nie zadeklaruje pisemnie chęci dalszego działania zostaje automatycznie skreślony z listy Członków Stowarzyszenia. 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  b) Zarząd Stowarzyszenia;
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej członkiem władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia i dokonania zmian. 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
  a) wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium;
  e) uchwalanie i zmiana Regulaminu Walnego Zebrania;
  f) wybór i odwoływanie członków Zarządu – w głosowaniu tajnym;
  g) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej – w głosowaniu tajnym;
  h) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych;
  i) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
  j) uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich;
  k) uchwalanie zmian Statutu;
  l) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji oraz organów pomocniczych;
  m) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  n) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia;
  o) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
  p) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 3. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na dwanaście miesięcy.
 5. Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
 6. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia (jeśli Stowarzyszenie posiada stronę internetową) oraz przekazując za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
 8. Prawo udziału w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim Członkom Stowarzyszenia.
 9. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu.
 10. Głosowanie jest jawne, chyba że postanowienie szczególne niniejszego Statutu stanowi inaczej.
 11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu, chyba że postanowienie szczególne niniejszego Statutu stanowi inaczej.
 12. Uchwała Walnego Zebrania jest ważna, jeśli w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa Członków Stowarzyszenia. 

 1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 5. Prezesa Zarządu Powołuje Walne Zebranie. Członków Zarządu powołuje Walne Zebranie na wniosek Prezesa.
 6. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 2 lata, a każdego kolejnego 3 lata.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia;
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  d) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  e) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych;
  g) przyjmowanie i skreślania z listy członków Członków Stowarzyszenia;
  h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  i) opracowanie i uchwalanie Regulaminu Prac Zarządu.
 8. Do reprezentacji Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż co kwartał.
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.
 11. Zasady wewnętrzne i porządek pracy zarządu określa Regulamin Prac Zarządu.
 12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie swojej funkcji. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zebrania.
 13. Do obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności. 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków powołanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka/ów.
 2. Komisję Rewizyjną reprezentuje Przewodniczący oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  b) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
  c) składanie Walnemu Zebraniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności;
  d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
  e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
  f) coroczna kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  g) coroczna kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania majątkiem Stowarzyszenia przez Zarząd.
 5. Działalność Komisji Rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tą Komisję.
 6. W umowach zawieranych między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Komisji.
 8. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  a) upływu kadencji;
  b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  c) zrzeczenia się mandatu;
  d) odwołania przez Walne Zebranie;
  e) śmierci Członka.
 2. W przypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium, wniosek o jego odwołanie może złożyć każdy z Członków Stowarzyszenia obecny na Walnym Zebraniu, choćby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
 3. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapada większością kwalifikowaną 2/3 głosów. 

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, jak również z innych źródeł prawem dozwolonych. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej oraz może otrzymywać dotację.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
 3. Do rozporządzenia prawem i zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Walnego Zebrania w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 4. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych. 

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane wskutek podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o jego rozwiązaniu większością kwalifikowaną 2/3 liczby głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 r. 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania zapadającej większością kwalifikowaną 2/3 głosów. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawa o stowarzyszeniach.