Kujawsko-Pomorski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest nowoczesną i dynamicznie działającą instytucją utworzoną w 2017 roku przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem Funduszu jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju województwa. KPFR ma za zadanie kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Fundusz administruje łącznie ponad 620 mln zł przeznaczonymi na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego.Kapitał ten pochodzi w znaczącej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i będzie uruchamiany przez Fundusz stopniowo aż do 2023r. KPFR zarządza również środkami pochodzącymi ze starej perspektywy finansowej o wartości około 180 mln zł, wprowadzając na rynek produkty finansowe stanowiące uzupełnienie oferty finansowanej ze środków pespektywy 2014-2020.

Od stycznia 2022 r. zakres działalności KPFR został rozszerzony o Regionalne Obserwatorium Gospodarcze (ROG).

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze pełni rolę w zakresie rozpoznawania potrzeb, problemów, oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenia działalności analitycznej i formułowania rekomendacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu adresowanych do samorządu województwa, samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego. Działania ROG pozwolą zdobyć najlepszą i najszerszą dostępną wiedzę o sytuacji gospodarczej województwa, niezbędną przy podejmowaniu prawidłowych decyzji, związanych z przyszłością regionu i realizowaniu efektywnej polityki wsparcia przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jest pełnienie roli Menadżera Funduszu Funduszy w województwie kujawsko-pomorskim, którego celem jest wybór Pośredników Finansowych do udzielania pożyczek dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki czemu Fundusz:

 • likwiduje bariery w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
 • ułatwia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z regionu podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego,
 • umożliwia realizację przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności kujawsko-pomorskich przedsiębiorców,
 • stymuluje wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • wzmacniania potencjał rozwojowy regionalnej gospodarki.

Ze wsparcia KPFR mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej www.kpfr.pl.

Fundusz nie udziela wsparcia indywidulanie, lecz poprzez wybranych w drodze postępowań zgodnych z ustawą PZP Pośredników Finansowych. Przedsiębiorca zainteresowany finansowaniem w pierwszej kolejności powinien wybrać instytucję, z której pomocy chce skorzystać. Na stronie internetowej www.kpfr.pl, w zakładce Pożyczki dla MŚP, znajduje się lista kilkudziesięciu adresów do biur Instytucji Finansowych, z którymi można kontaktować się w sprawie pożyczek.

Dostępne produkty finansowe:

 • DO 300 000 ZŁ
 • CEL: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych firmy z wyłączeniem zakupu nieruchomości
 • OKRES SPŁATY: do 7 lat
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: 7,77% – 8,17% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,5% – 7,17%)
 • PREMIA W POSTACI OBNIŻONEGO OPROCENTOWANIA ZA TERMINOWĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

 • OD 300 000,01 ZŁ DO 5 MLN ZŁ
 • CEL: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych firmy z wyłączeniem zakupu nieruchomości
 • OKRES SPŁATY: do 7 lat
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: 7,77% – 8,17% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,5% – 7,17%)
 • PREMIA W POSTACI OBNIŻONEGO OPROCENTOWANIA ZA TERMINOWĄ SPŁATĘ POŻYCZKI