Kujawsko-Pomorski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest nowoczesną i dynamicznie działającą instytucją utworzoną w 2017 roku przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem Funduszu jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju województwa. KPFR ma za zadanie kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Fundusz administruje łącznie ponad 620 mln zł przeznaczonymi na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego.Kapitał ten pochodzi w znaczącej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i będzie uruchamiany przez Fundusz stopniowo aż do 2023r. KPFR zarządza również środkami pochodzącymi ze starej perspektywy finansowej o wartości około 180 mln zł, wprowadzając na rynek produkty finansowe stanowiące uzupełnienie oferty finansowanej ze środków pespektywy 2014-2020.

Głównym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jest pełnienie roli Menadżera Funduszu Funduszy w województwie kujawsko-pomorskim, którego celem jest wybór Pośredników Finansowych do udzielania pożyczek dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki czemu Fundusz:

 • likwiduje bariery w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
 • ułatwia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z regionu podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego,
 • umożliwia realizację przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności kujawsko-pomorskich przedsiębiorców,
 • stymuluje wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • wzmacniania potencjał rozwojowy regionalnej gospodarki.

Ze wsparcia KPFR mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej www.kpfr.pl.

Fundusz nie udziela wsparcia indywidulanie, lecz poprzez wybranych w drodze postępowań zgodnych z ustawą PZP Pośredników Finansowych. Przedsiębiorca zainteresowany finansowaniem w pierwszej kolejności powinien wybrać instytucję, z której pomocy chce skorzystać. Na stronie internetowej www.kpfr.pl, w zakładce Pożyczki dla MŚP, znajduje się lista kilkudziesięciu adresów do biur Instytucji Finansowych, z którymi można kontaktować się w sprawie pożyczek.

Dostępne produkty finansowe:

 • DO 300 000 ZŁ
 • CEL: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych firmy z wyłączeniem zakupu nieruchomości
 • OKRES SPŁATY: do 7 lat
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: 0,79%–1,19% (możliwe, oprocentowanie preferencyjne 0%–0,5%)
 • PREMIA W POSTACI OBNIŻONEGO OPROCENTOWANIA ZA TERMINOWĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

 • OD 300 000,01 ZŁ DO 5 MLN ZŁ
 • CEL: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych firmy z wyłączeniem zakupu nieruchomości
 • OKRES SPŁATY: do 7 lat
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: 0,79%–1,19% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0%–0,69%)
 • PREMIA W POSTACI OBNIŻONEGO OPROCENTOWANIA ZA TERMINOWĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

 • Wartość pożyczki ustalana indywidulanie z Pośrednikiem Finansowym,
 • CEL: finansowanie przedsięwzięć wspomagających bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa m.in.: zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy, promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń, obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencje
 • OKRES SPŁATY: do 3 lat
 • KARENCJA: do 3 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: 0,79%–1,19%

 • DO 1 MLN ZŁ
 • CEL: finansowane m.in. zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych
 • OKRES SPŁATY:
  – do 5 lat – dla pożyczek do 500 tys. zł
  – do 7 lat – dla pożyczek powyżej 500 tys. zł
 • KARENCJA: do 3 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: 0,79%–1,19%

 • DO 500 000 zł DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 • DO 1 000 000 zł DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 • CEL: finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej – dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami finansowymi spowodowanymi COVID-19
 • OKRES SPŁATY: do 6 lat
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE: od 0%