Pomorski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Rozwoju (PFR) powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego w 2015 roku. Jest skutecznym narzędziem województwa wspomagającym mikro, małe i średnie firmy oraz samorządy miejskie poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach. Dostarcza narzędzi przedsiębiorstwom i miastom, aby wspólnie nimi wzmacniać rozwój gospodarczy na Pomorzu.

Fundusz wspiera lokalny biznes specjalnie dedykowanymi pożyczkami i poręczeniami, pomagającymi m.in. w nabyciu lub remoncie nieruchomości, rozwinięciu działalności eksportowej, zatrudnianiu nowych pracowników, inwestycji w nowe linie produkcyjne, czy bieżącej działalności obrotowej.

PFR finansuje również rozwój pomorskich miast. Dzięki Pożyczce Miejskiej wiele samorządów, instytucji kultury i firm będzie mogło zrealizować wielomilionowe inwestycje obszarach zurbanizowanych.

Spółka w swojej działalności korzysta z usług pośredników finansowych w zakresie wspierania MŚP, oraz z własnych zasobów kadrowych – w przypadku produktów dla inwestycji miejskich.

 • Wspieranie mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność w województwie pomorskim poprzez udzielanie taniego finansowania na prostych zasadach,
 • Finansowanie rozwoju pomorskich miast poprzez wspieranie projektów infrastrukturalnych,
 • Rozwój finansowania efektywności energetycznej oraz produktów kapitałowych.

 • Fundusz udziela wsparcia MŚP przez wybranych pośredników finansowych,
 • Firmy ubiegające się o pożyczki/poręczenia muszą prowadzić działalność na obszarze województwa pomorskiego,
 • Szczegółowych informacji na temat produktów udzielają pośrednicy finansowi,
 • Obsługę Pożyczki Miejskiej prowadzą pracownicy PFR (brak pośredników).

Dostępne produkty finansowe:

 • Na inwestycje i cele obrotowe,
 • Dla mikro i małych firm,
 • Do 1 mln zł,
 • O warunkach decydują instytucje finansowe.

 • Na poszukiwanie i pozyskanie pracowników, na zatrudnienie i poszukiwanie nowych pracowników do pracy i utworzenie nowych stanowisk pracy, w tym m.in. koszty wynagrodzeń z narzutami, na podniesienie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, na organizację płatnych praktyk/staży, na poniesienie wydatków związanych z relokacją i pakietem socjalnym pracowników.
 • Dla mikro, małych i średnich firm,
 • Do 100 000 zł na jednego pracownika, maksymalnie 3 pożyczki na jedną firmę,
 • Okres spłaty: 5 lat, oprocentowanie: 0,92% na warunkach de minimis, karencja: do 6 miesięcy.

 • Na zakup, wykończenie lub przystosowanie nieruchomości na potrzeby swojej firmy,
 • Dla mikro i małych firm,
 • Do 1.5 mln zł,
 • Okres spłaty: 10 lat,
 • oprocentowanie: od 2,44%,
 • prowizja: do 3% kwoty pożyczki,
 • karencja: do 12 miesięcy.

 • Na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozpoczęcia lub zwiększenia działalności eksportowej,
 • Dla mikro, małych i średnich firm,
 • Do 750 tys. złotych,
 • Okres spłaty: 7 lat,
 • Oprocentowanie: od 2,44%,
 • Prowizja: do 3% kwoty pożyczki,
 • Karencja: do 12 miesięcy.

 • Na zabezpieczenie kredytów odnawialnych i nieodnawialnych przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne,
 • Dla małych i średnich firm.

 • Celem pożyczki są m.in. inwestycje w zdegradowane obszary miejskie, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę kulturalną, obiekty służące rozwojowi funkcji gospodarczych, zabytki i zespoły zabytków wraz z otoczeniem, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej w ramach układów urbanistycznych oraz infrastrukturę transportu zbiorowego,
 • O udzielenie Pożyczki Miejskiej mogą wnioskować m.in. przedsiębiorstwa, podmioty z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, jak również właściciele lub zarządzający nieruchomościami,
 • Pożyczka od 300 tys. do 25 mln zł,
 • Maksymalnie 20 lat na spłatę pożyczki,
 • Prowizja nie wyższa niż 1.5% wartości pożyczki,
 • Oprocentowane ustalane na poziomie rynkowym lub niższym,
 • 4 lata od daty wypłaty pierwszej transzy na wydatkowanie pożyczki.

 • Na utrzymanie działalności gospodarczej, dotkniętej skutkami stanu epidemii,
 • Dla mikro i małych i średnich firm,
 • Do 150 tys. zł,
 • Okres spłaty: 5 lat,
 • Oprocentowanie: 0%,
 • Prowizja: 0%,
 • Karencja: do 12 miesięcy.

 • Na wspieranie projektów mających na celu zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolach zlokalizowanych na obszarach miejskich województwa pomorskiego,
 • Dla Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadającą status organu prowadzącego Przedszkole,
 • Od 1 do 5 mln zł,
 • Okres spłaty: 10 lat.