Podkarpacki
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 505 000,00 zł (100% – 5 505 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 5 505 udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 5 505 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

Spółka działa pod firmą Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może też używać skrótu firmy: PFR Sp. z o.o. Jej siedzibą jest Rzeszów (35-061) – ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Województwo Podkarpackie powierzyło Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. realizację zadania własnego polegającego, na świadczeniu zadań publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, a to zarządzanie, na rzecz Województwa Podkarpackiego, środkami finansowymi zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej z perspektywy finansowej 2007–2013 w ramach Deklarowanych środków, w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego poprzez udostępnianie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia w formie Instrumentów Finansowych.

PRZEDMIOT UMOWY OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Zarządzanie wkładami zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 • Zarządzanie środkami finansowymi, oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Czasowe powierzenie przez Województwo Podkarpackie środków finansowych Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju na realizację zadania objętego niniejszą Umową tj. zarządzania środkami powierzonymi.
 • Tworzenie organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa podkarpackiego.

Całkowita wartość Umowy obejmuje środki finansowe, które Województwo Podkarpackie zamierza przekazać w zarządzanie Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju w ramach Deklarowanych środków, określone na kwotę 120 000 000,00 zł. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z zarejestrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

O wsparcie finansowe Funduszu mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełniają m.in. następujące kryteria:

 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.;
 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
 • posiadają zdolność kredytową;
 • prowadzą dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne, upadłościowe lub bankowe postępowanie upadłościowe;
 • nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dostępne produkty finansowe

 • Od 1 tys. do 250 tys. zł na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok
 • Cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • Oprocentowanie zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • Karencja do 6 miesięcy
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • Prowizja za podpisanie umowy 0% – 5%

 • Od 10 tys. zł do 30 tys. zł do 3 lat z możliwością miesięcznej spłaty
 • Cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • Oprocentowanie zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • Karencja do 6 miesięcy
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • Prowizja za podpisanie umowy 0% – 5%

 • Od 30 tys. zł do 500 tys. zł do 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty
 • Cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • Oprocentowanie zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • Karencja do 6 miesięcy
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • Prowizja za podpisanie umowy 0% – 5%

 • Powyżej 300 tys. zł do 500 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw do 7 lat z możliwością miesięcznej spłaty;
 • Cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • Oprocentowanie zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • Karencja do 6 miesięcy
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • Prowizja za podpisanie umowy 0% – 5%

 • Kwota pożyczki od 300 tys. do 1 mln zł
 • Cel: zakup nieruchomości komercyjnej na Podkarpaciu
 • Do 10 lat z możliwością wcześniejszej spłaty
 • Wymagany wkład własny 10%
 • Oprocentowanie zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • Karencja do 6 miesięcy
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • Prowizja za podpisanie umowy 0% – 5%

 • Od 5 tys. Zł do 1 mln zł
 • Okres poręczenia do 10 lat
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku 150 zł
 • Poręczenie do 80% wartości kredytu/pożyczki
 • Prowizja od udzielonego poręczenia: od 0,5% do 3,5%