Lubelski Regionalny
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką samorządową realizującą zadania publiczne. Została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/354/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., oraz Uchwały Nr CCLV/4549/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.500.000,00 PLN i w całości został pokryty przez Województwo Lubelskie.

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin – ul. Artura Grottgera 2, budynek Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, dział operacyjny mieści się przy: Ul. Wojciechowskiej 9A w Lublinie 20-704, poza placówką lubelską Zarząd Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w celu ułatwienia dotarcia ostatecznym odbiorcom do swoich usług powołał oddziały terenowe w: Białej Podlasce, Chełmie oraz Zamościu. Obszar działalności obejmuje Rzeczpospolitą Polskę oraz terytorium poza jej granicami.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja powierzona Funduszowi polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego opartego na instrumentach finansowych.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał w celu wspierania i promowania rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny zwrotnych instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze stworzenia możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Województwa Lubelskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z realizacji  ,,Strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”  przyjętej Uchwałą nr CCIV/3739/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 5 listopada 2020 roku, na rzecz Województwa Lubelskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem Województwa Lubelskiego. W czerwcu 2023 roku wartość zarządzanych środków poszerza ,,Strategia wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” , przyjęta uchwałą Uchwała Nr CDXXIV/7484/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

W zakresie realizacji zadań Fundusz dysponuje środkami pochodzącymi z perspektywy 2007-2013 oraz oraz 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, które będą zgromadzone do roku 2027 o wartości przeszło 452 mln PLN.

Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, zarejestrowana jest na terenie Województwa Lubelskiego.

Fundusz udziela wsparcia w modelu bezpośrednim, bez udziału Pośredników Finansowych, przedsiębiorcom w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., spełniającym m. in. następujące kryteria:

 • posiadają zdolność kredytową (pożyczkową),
 • ustanowią stosowne zabezpieczeniem transakcji pożyczkowej,
 • prowadzą dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne, upadłościowe lub bankowe postępowanie upadłościowe,
 • nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dostępne produkty finansowe:

 • Od 5.000 zł do 500.000 zł,
 • Okres spłaty do 84 miesięcy,
 • Cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

 •  Od 5.000.000 zł,
 • Okres spłaty do 120 miesięcy,
 • Cel: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia lub innych ruchomości/nieruchomości.

 • Od 300.000zł do 2.500.000 zł,
 • Okres spłaty do 120 miesięcy,
 • Cel: zakup, budowa, remont, modernizacja, przebudowa nieruchomości komercyjnej na Lubelszczyźnie.

 • Od 10.000 zł do 5.000.000 zł,
 • Okres spłaty do 120 miesięcy,
 • Cel: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz finansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ( w szczególności: zakup towarów, materiałów, surowców),
 • Maksymalny udział wydatków o charakterze obrotowym w pożyczce wynosi 50%.