Lubelski Regionalny
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest spółką samorządową realizująca zadania publiczne, została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/354/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., oraz Uchwały Nr CCLV/4549/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2021r..

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.500.000,00 PLN i w całości został pokryty przez Województwo Lubelskie.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  zarządza środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  powstał w celu wspierania i promowania rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, dłużnych instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z realizacji  ,,Strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”  przyjętej Uchwałą nr CCIV/3739/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 5 listopada 2020 roku, na rzecz Województwa Lubelskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa lubelskiego.

W zakresie realizacji zadań Fundusz dysponuje środkami pochodzącymi z perspektywy 2007-2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, które powinny być zgromadzone do roku 2027 o wartości około 155 mln PLN.

Fundusz udziela wsparcia bezpośrednio bez udziału Pośredników Finansowych, MŚP posiadającym siedzibę, oddział, filię lub zakład MŚP prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Województwa Lubelskiego.

Dostępne produkty finansowe:

Rodzaj i zakres oferowanego wsparcia określa Strategia Inwestycyjna. Istotnym jest aby proponowany katalog produktów finansowych miały charakter zwrotny. Co do zasady środki zarządzane przez Fundusz będą kierowane w obszary gdzie, po pierwsze istnieje utrudniony dostęp do finansowania i odczuwalny jest brak kapitału rynkowego, a po drugie służyć będą finansowaniu inwestycji potencjalnie, gospodarczo rentownych lub wykonalnych finansowo.

Działalność instytucji jaką jest Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju, wiąże się także z oceną ryzyka, potrzebą ustanawiania odpowiednich zabezpieczeń, bądź ścieżki wyjścia z inwestycji.

Katalog produktów i ich cech szczegółowych jest w trakcie opracowywania. Rozwiązania będą wprowadzane stopniowo wara z napływem środków i dostosowywane do bieżących potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze Lubelszczyzny.