Informacje ogólne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju na szczeblu ogólnokrajowym, skupia Regionalne Fundusze Rozwoju, wspierając ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce.

Stowarzyszenie jest organizacją, której zadaniem jest wspieranie realizacji strategii regionów w zakresie rozwoju oraz koordynowanie działań z tym związanych. Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na propagowaniu szczególnej roli Regionalnych Funduszy Rozwoju, jak również na współtworzeniu rozwiązań legislacyjnych i merytorycznych w celu rozwoju finansowania zwrotnego w Polsce dedykowanego możliwie szerokiemu gronu odbiorców, w tym sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

Zrównoważony rozwój

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów i kraju

Reprezentacja

Reprezentowanie Stowarzyszenia na szczeblu ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym

Wsparcie rozwoju

Oddziaływanie na kształtowanie polityki gospodarczej wspierającego rozwój regionów, przedsiębiorczości oraz regionalnych funduszy rozwoju

Wsparcie Członków OSRFR

Wspieranie współpracy Członków Stowarzyszenia w rozwijaniu oferty w zakresie form finansowania w postaci instrumentów finansowych

Wiedza ekspercka

Opracowywanie i przedkładanie władzom ustawodawczym, administracji rządowej i samorządowej opinii na temat instrumentów finansowych i innych form finansowania wspierających rozwój regionów

Edukacja i informacja

Gromadzenie i upowszechnianie informacji o funkcjonowaniu i ofercie Regionalnych Funduszy Rozwoju. Organizowanie szkoleń, doradztwa i konferencji

Współpraca

Inicjowanie i wspieranie współpracy z instytucjami publicznymi, pozarządowymi, finansowymi i innymi realizującymi podobne cele w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym z instytucjami otoczenia biznesu

Pozyskiwanie środków

Współdziałanie z instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków na działania podejmowane przez Regionalne Fundusze Rozwoju, wymiany doświadczeń w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości.