Zachodniopomorski
Fundusz Rozwoju

Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju powstał w wyniku podpisania w dniu 1 sierpnia 2017 roku Umowy pomiędzy Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Zachodniopomorskim.

Zadaniem Funduszu jest wdrażanie instrumentów finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pochodzących ze środków zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (w ramach inicjatywy JEREMIE i JESSICA).

 • likwidowanie barier w dostępie do kapitału
 • wspieranie projektów inwestycyjnych
 • wspieranie MŚP w rozwijaniu działalności gospodarczej
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 • finasowanie/współfinansowanie projektów badawczych
 • promocja gospodarcza Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej
 • wspieranie działań z zakresu rewitalizacji
 • wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich

Ze środków Funduszu mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej www.zarr.com.pl

Wsparcie Funduszu, w zależności od produktu, udzielane jest samodzielnie lub poprzez wybranych Pośredników Finansowych. Na stronie internetowej Funduszu znajdują się opisy poszczególnych  produktów wraz z danymi teleadresowymi Pośredników Finansowych zaangażowanymi w ich wdrażanie.

DOSTĘPNE PRODUKTY FINANSOWE:

 • Do 250 tyś zł
 • Okres spłaty: 5 lat
 • Przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek

 • Do 250 tyś zł
 • Okres spłaty: 5 lat
 • Przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek

 • Cele finansowania:
  • kredyty inwestycyjne przeznaczone m.in. na: na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno usługowo- handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • kredyty obrotowe oraz inne produkty związane z finansowaniem kapitału obrotowego (jednorazowe gwarancje przetargowe: (i) wadialne; (ii) dobrego wykonania kontraktu; (iii) usunięcia wad i usterek, gwarancje zapłaty należności handlowych, transakcje faktoringowe;
 • Okres na jaki udzielane są poręczenia: od 36 miesięcy (transakcje o charakterze obrotowym) do 84 miesięcy – w przypadku transakcji o charakterze inwestycyjnym, 36 miesięcy;
 • Odbiorca: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i/lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w tym także: we wczesnej fazie rozwoju (start-upy), nie posiadające odpowiednich zabezpieczeń na realizację inwestycji, nie posiadające historii kredytowej

 • Poręczenia zobowiązań finansowych MŚP, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 z tytułu udzielonych kredytów obrotowych, pożyczek, rat leasingowych, limitów faktoringowych, gwarancji zapłaty wadium
 • Okres Jednostkowego Reporęczenia do 72 miesięcy

 • Linia Finansowa – produkt o charakterze pożyczkowym, przeznaczony na pokrycie niezbędnego wkładu własnego Pośredników Finansowych Jeremie 2 wdrażających oraz zarządzających Instrumentami Finansowymi w ramach RPO WZ 2014-2020, uruchamiana ze środków Województwa Zachodniopomorskiego powierzonych Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej ZARR S.A.),.
 • Maksymalna wartość wsparcia dla jednego Pośrednika Finansowego wynosi 5 000 000 zł