Zachodniopomorski
Fundusz Rozwoju

Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju powstał w wyniku podpisania w dniu 1 sierpnia 2017 roku Umowy pomiędzy Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Zachodniopomorskim, w celu powierzenia Funduszowi realizacji zadań własnych województwa zachodniopomorskiego.

Zadaniem Funduszu jest wdrażanie instrumentów finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków zwrotnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (w ramach inicjatywy JEREMIE i JESSICA).

 • likwidowanie barier w dostępie do kapitału
 • wspieranie projektów inwestycyjnych
 • wspieranie MŚP w rozwijaniu działalności gospodarczej
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 • finasowanie/współfinansowanie projektów badawczych
 • promocja gospodarcza Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej
 • wspieranie działań z zakresu rewitalizacji
 • wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich

Ze środków Funduszu mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie Funduszu, w zależności od produktu, udzielane jest samodzielnie lub poprzez wybranych Pośredników Finansowych. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej www.zarr.com.pl.

DOSTĘPNE PRODUKTY FINANSOWE:

 • Dla MŚP
 • Na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych
 • Do 250 tys. zł na cele obrotowe
 • Do 750 tys. zł na cele inwestycyjne/ inwestycyjno – obrotowe
 • Okres spłaty: do 5 lat (cele obrotowe), do 8 lat (cele inwestycyjne/ inwestycyjno – obrotowe)
 • Karencja: do 3 miesięcy (cele obrotowe), do 6 miesięcy (cele inwestycyjne/ inwestycyjno – obrotowe

 • Dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • Na finansowanie kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • Do 1 mln zł
 • Do 15 lat
 • Karencja: do 6 miesięcy

 • Kwota poręczenia: do 1,8 mln zł
 • Okres obowiązywania: do 84 miesięcy
 • Poziom poręczenia: do 80% kwoty kredytu
 • Przeznaczenie: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup wyposażenia, środków transportu, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

 • Kwota poręczenia: do 500 tys. zł
 • Okres obowiązywania: do 39 miesięcy
 • Poziom poręczenia: do 80% kwoty zobowiązania finansowego, do 100% w przypadku poręczeń wadialnych
 • Przeznaczenie: finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

 • Kwota poręczenia: do 1 mln zł
 • Okres obowiązywania: do 84 miesięcy
 • Poziom poręczenia: do 80% kwoty zobowiązania finansowego
 • Przeznaczenie: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju działalności gospodarczej