Świętokrzyski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest instytucją powołaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r., powstałą na bazie istniejącego od 2010 r. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa świętokrzyskiego, poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych, asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział, albo prowadzących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego.

Celem działalności Funduszu jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, a w dalszej perspektywie:

 • likwidowanie barier w dostępie do kapitału,
 • ułatwianie przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • umożliwianie realizacji przedsięwzięć, które służą wzrostowi konkurencyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce województwa w zakresie przedmiotu działalności spółki,
 • stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa,
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki,
 • tworzenie warunków do powstawania nowych i trwałych miejsc pracy,
 • organizację programów wsparcia dla świętokrzyskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne tj. w szczególności pożyczki, gwarancje, instrumenty quasi-kapitałowe, instrumenty kapitałowe, transakcje faktoringowe i wadialne,
 • wspieranie projektów inwestycyjnych,
 • wspieranie działań z zakresu rewitalizacji,
 • wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich.

Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa MŚP, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej
www.sfr-kielce.pl

Dostępne produkty finansowe:

na cele inwestycyjne w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia, w tym na:

 • zakup gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali pod działalność gospodarczą
 • zakup środków trwałych: budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie,
 • budowa, rozbudowa, adaptacja lub remont i modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup usług: usługi projektowe, doradztwa, przeprowadzania badań i analiz, szkoleniowe i promocji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

na cele obrotowe przedsiębiorstwa MŚP, w wysokości do 100% przewidywanych wydatków, w tym na:

 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, m.in.: zapasów, płatności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
 • zapłatę terminowych zobowiązań publicznoprawnych bezpośrednio związanych z wydatkami o charakterze inwestycyjnym.

Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej, działających w Polsce Wschodniej. O pożyczkę na Rozwój Turystyki mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, lub mających siedzibę lub oddział w województwie świętokrzyskim realizujących inwestycje zlokalizowane na terenie pozostałych czterech województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Finansowanie pomoże poszerzyć ofertę firmy, podnieść jakość produktów i usług i/lub wydłużyć sezon turystyczny w województwach Polski Wschodniej.

Cel na jaki można uzyskać Pożyczkę na rozwój turystyki, m.in.:

 • prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury),
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związk z prowadzaniem działalności turystycznej, np. na potrzeby imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych,  wyjazdów integracyjnych, transferu z lotnisk do hotelu, wyjazdów firmowych, szkoleń, targów, konferencji, obozów, kolonii, zielonych szkół,
 • finansowanie wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno -komunikacyjnych (TIK), (np. w zakresie
  zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych – e-turystyka),
 • pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością do 50% wysokości Jednostkowej Pożyczki,
 • pokrywanie wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia,
 • oraz inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.