Regionalny Fundusz Rozwoju
Województwa Łódzkiego
Sp. z o.o.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Łódzkiego, której głównym celem jest zapewnienie gospodarczego rozwoju regionu poprzez wsparcie finansowe sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa łódzkiego. Działalność spółki skierowana jest na pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez udzielanie niskooprocentowanego, zwrotnego wsparcia finansowego.

Powierzone RFRWŁ przez Województwo Łódzkie środki na rozwój i inwestycje pochodzą ze zwrotnych instrumentów finansowych z Inicjatywy JEREMIE 2007-2013, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W wyniku zarządzania powierzonymi przez Województwo Łódzkie środkami Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego ma za zadanie osiągnięcie poniższych celów:

 1. Likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
 2. Uzupełnienie oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP.
 3. Umożliwienie realizacji przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
 4. Stworzenie Instrumentów Finansowych przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP.
 5. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego.
 6. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. udziela wsparcia poprzez wybranych Pośredników Finansowych. Kluczowym warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Dostępne produkty finansowe:

Regionalna Pożyczka Obrotowa jest to oferta skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą na terenie województwa łódzkiego.

PRZEZNACZENIE:

Finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI:

 • jednostkowa kwota pożyczki: do 500 000 PLN
 • maksymalna kwota wsparcia: do 1 000 000 PLN
 • wkład własny: brak
 • okres spłaty: do 60 miesięcy (5 lat)
 • karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
 • oprocentowanie: od 0,75%
 • opłaty i prowizje: brak
 • zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego

DO KOGO PO FINANSOWANIE?

Lubelska Fundacja Rozwoju, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Pełna lista Pośredników Finansowych:
https://rfrwl.pl/posrednicy-finansowi/