Regionalny Fundusz Rozwoju
Województwa Łódzkiego
Sp. z o.o.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Łódzkiego, której głównym celem jest zapewnienie gospodarczego rozwoju regionu poprzez wsparcie finansowe sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa łódzkiego. Działalność spółki skierowana jest na pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez udzielanie niskooprocentowanego, zwrotnego wsparcia finansowego.

Powierzone RFRWŁ przez Województwo Łódzkie środki na rozwój i inwestycje pochodzą ze zwrotnych instrumentów finansowych z Inicjatywy JEREMIE 2007-2013, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W wyniku zarządzania powierzonymi przez Województwo Łódzkie środkami Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego ma za zadanie osiągnięcie poniższych celów:

  1. Likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
  2. Uzupełnienie oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP.
  3. Umożliwienie realizacji przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
  4. Stworzenie Instrumentów Finansowych przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP.
  5. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego.
  6. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. będzie udzielał wsparcia poprzez wybranych Pośredników Finansowych. Kluczowym warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Dostępne produkty finansowe: