Regionalny Fundusz Rozwoju
Województwa Łódzkiego
Sp. z o.o.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Łódzkiego, której głównym celem jest zapewnienie gospodarczego rozwoju regionu poprzez wsparcie finansowe sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa łódzkiego. Działalność spółki skierowana jest na pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez udzielanie niskooprocentowanego, zwrotnego wsparcia finansowego.

Powierzone RFRWŁ przez Województwo Łódzkie środki na rozwój i inwestycje pochodzą ze zwrotnych instrumentów finansowych z Inicjatywy JEREMIE 2007-2013, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W wyniku zarządzania powierzonymi przez Województwo Łódzkie środkami Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego ma za zadanie osiągnięcie poniższych celów:

 1. Likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
 2. Uzupełnienie oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP.
 3. Umożliwienie realizacji przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
 4. Stworzenie Instrumentów Finansowych przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP.
 5. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego.
 6. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. udziela wsparcia poprzez wybranych Pośredników Finansowych. Kluczowym warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Dostępne produkty finansowe:

Regionalna Pożyczka Turystyczna jest to oferta skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą na terenie województwa łódzkiego.

PRZEZNACZENIE:

 • poszerzenie oferty turystycznej i okołoturystycznej
 • wprowadzenie nowych produktów/usług turystycznych
 • wydłużenie okresu oferowania usług turystycznych o charakterze sezonowym
 • podniesienie jakości oferowanych produktów i usług turystycznych

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI:

 • maksymalna kwota wsparcia: do 500 000 PLN
 • wkład własny: brak
 • okres spłaty: do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
 • opłaty i prowizje: brak
 • zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego

DO KOGO PO FINANSOWANIE?

Lubelska Fundacja Rozwoju, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości