Dolnośląski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR) to wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa powstała w 2012 r., w całości należąca do samorządu województwa dolnośląskiego. DFR realizuje wizję rozwoju gospodarki samorządu Dolnego Śląska polegającą na wspieraniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma za zadanie zbudowanie trwałego wieloletniego systemu finansowania MŚP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. DFR swoimi instrumentami dłużnymi wspiera standardowe biznesy, natomiast w celu wspierania innowacyjnych lub prorozwojowych przedsięwzięć oferuje model finansowania kapitałowego. Najważniejszym wyzwaniem dla Funduszu jest zbudowanie trwałej, możliwie szerokiej i dostępnej dla przedsiębiorstw oferty finansowania – od dłużnego po kapitałowe. W ramach realizowanego przez DFR zadania, dolnośląscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji około 400 000 000 zł. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Planując każde rozwiązanie, DFR zwraca szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia były z perspektywy przedsiębiorcy proste i transparentne, a w szczególnych przypadkach były wspomagane właściwą obsługą i doradztwem. Dlatego DFR współpracuje z siecią Regionalnych Pośredników Finansowych, którzy mają doświadczenie w udzielaniu finansowania firmom, mają rozbudowaną sieć biur i doradztwa.

Fundusz posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.

 • likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych
 • ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego
 • umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców
 • wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki
 • stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki
 • tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku

Ze środków Funduszu mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej https://www.dfr.org.pl/oferta/. Fundusz nie udziela wsparcia indywidualnie, lecz poprzez wybranych partnerów tzw. Pośredników Finansowych. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z finasowania powinni zgłosić się do wybranego (dowolnego) przez siebie Pośrednika Finansowego, który jest odpowiedzialny za cały proces oraz za doradztwo związane z uzyskaniem finasowania.

Dostępne produkty finansowe

 • Lista kwalifikujących się kodów PKD:
  • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
  • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
  • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
  • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
  • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
  • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
  • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
  • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
  • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
  • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  • 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
 • Szczegóły:
  • Środki  Pożyczki Branżowej muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno – obrotowych czyli:

   1. nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
   2. innych wydatków, powiązanych z przedmiotową inwestycją (np. remonty, zakupy środków rzeczowych o okresie użytkowania do roku lub o niskiej cenie jednostkowej), przy czym wartość wydatków na cele obrotowe powiązane z przedmiotową inwestycją może stanowić maksymalnie 30% wartości pożyczki
  • Maksymalna kwota: 3 mln zł
  • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące
  • Sposób spłaty: raty kapitałowo–odsetkowe miesięczne równe lub malejące.
   • możliwość udzielenia maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału*
   • możliwość udzielania maksymalnie 6-miesięcznego zawieszenia („wakacji”) w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych* w tym przypadku miesięczny monitoring MŚP, czyli zdolności do obsługi zadłużenia w przyszłości

   *może wydłużyć okres spłaty pożyczki

 • Szczegóły:
  Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:
  • Kwota pożyczki do: 180 000 zł
  • Wypłaty w transzach
  • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
  • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
  • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
  • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
  • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: już od 0%
  • Brak opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego.

 • DO 300 TYS. ZŁ
 • CEL: na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • MAKSYMALNY OKRES SPŁATY: 3 lata
 • SPOSÓB SPŁATY: raty kapitałowo – odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • KARENCJA: odroczenie do 6 miesięcy w spłacie rat kapitałowych
 • WAKACJE: odroczenie do 3-miesięcy w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • OBLIGATORYJNE ZABEZPIECZENIE: weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez pośrednika finansowego polityką zabezpieczeń
 • OPROCENTOWANIE: zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • PROWIZJA: 0%

 • DO 1 MLN ZŁ
 • CEL: na zakup nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego Śląska, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • MAKSYMALNY OKRES SPŁATY: 10 lat
 • WYMAGANY WKŁAD WŁASNY: min. 20%
 • SPOSÓB SPŁATY: raty kapitałowo – odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OBLIGATORYJNE ZABEZPIECZENIE: hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej ze środków RPH, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz pośrednika finansowego odnawiania przez cały okres trwania umowy RPH, weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez pośrednika finansowego polityką zabezpieczeń
 • OPROCENTOWANIE: zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • PROWIZJA: 0%

 • OD 1 MLN ZŁ do 2 MLN ZŁ
 • CEL: wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności)
 • MAKSYMALNY OKRES SPŁATY: 5 lat (lub 7 lat, jeżeli DRPI przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach lub dla przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności)
 • WYMAGANY WKŁAD WŁASNY: min. 10%
 • SPOSÓB SPŁATY: raty kapitałowo – odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • KARENCJA: do 6 miesięcy
 • OBLIGATORYJNE ZABEZPIECZENIE: weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez pośrednika finansowego polityką zabezpieczeń
 • OPROCENTOWANIE: zmienne zależne od % stopy dyskontowej zgodnie z https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
 • PROWIZJA: 0%

 • 1,5 MLN ZŁ: maksymalna wartość jednostkowego poręczenia dla MŚP
 • 1,5 MLN ZŁ: maksymalna łączna wartość poręczeń udzielonych jednemu MŚP
 • DLA KOGO: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy), którym Dolnośląski
  Fundusz Gospodarczy na podstawie umowy z DFR oferuje poręczenia zobowiązań zabezpieczonych
  Regionalnym reporęczeniem
 • CEL: poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej, poręczenie wadialne, poręczenie leasingu operacyjnego, poręczenie transakcji faktoringowych
 • OKRES PORĘCZENIA: do 5 lat

 • DLA KOGO: dla Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w drodze postępowania nr DZZK.89.DIF.2019 o udzielenie zamówienia na wdrażanie Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • CEL: na sfinansowanie wymaganego Wkładu Pośredników Finansowych do jednostkowych pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego udzielonych w ramach
  realizacji zamówienia nr DZZK.89.DIF.2019.
 • OKRES SPŁATY: do 10 lat
 • KARENCJA: do 12 miesięcy
 • Wartość Linii Finansowej nie może przekroczyć 10% portfela udzielonych i wypłaconych jednostkowych pożyczek w ramach zamówienia podstawowego lub/i prawa opcji. Wypłata środków z Linii Finansowej odbywa się w transzach w powiązaniu z transzami wypłacanymi przez BGK w ramach zamówienia publicznego.

 • CEL: inwestycje w start-upy i projekty o dużym potencjale wzrostu
 • JAK: Struktura finansowania zależna jest od fazy rozwoju projektu i jego specyfiki oraz preferencji właściciela
 • FORMY FINANSOWANIA: Obejmowanie udziałów lub zakup akcji przedsiębiorstwa, przewidziano również finansowanie mieszane, w tym m.in. dostarczanie kapitału poprzez zakup obligacji, pożyczkę, gwarancję, itp.